Vi bygger en global kyrka

I oktober i församlingsvalet 2022 väljs församlingarnas beslutsfattare. Vi utmanar alla kandidater att delta i bygget av en global kyrka genom att hålla framme missionen och den internationella diakonin i beslutsfattandet. En global kyrka -kampanjen förverkligas Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet.

Vad är en global kyrka?

Församlingarna utför kyrkans uppdrag genom att leva ut evangeliet på sitt eget område och genom att delta i kyrkans internationella verksamhet. Eftersom kyrkan är en del av den världsvida kyrkan, utgör också globala utmaningar och möjligheter en del av församlingens vardag. Förbindelsen till den internationella verksamheten syns även i gudstjänsternas förböner och i kollekterna.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bär sitt internationella ansvar både i ord och i handling. Avtalsorganisationerna för mission och internationell diakoni utför bland annat utvecklingssamarbete och fredsarbete, stöder lokala församlingar och ger humanitärt bistånd.

Utbildning främjar stabilitet. Läskunnighet och utbildning hjälper människor att komma till rätta i en föränderlig värld. För barnen utgör skolan ett tryggt utrymme särskilt vid kriser och katastrofer. I kyrkans internationella ansvar beaktas även de utmaningar klimatförändringen medför och man arbetar tillsammans med dem som redan drabbats.

De förtroendevalda fattar beslut både om församlingens verksamhet och pengarna. När församlingen understöder organisationer för mission och internationell diakoni, är det inte frågan om lösryckta bidrag utan det är då församlingen bär sitt internationella ansvar på ett betydande sätt.

Löften för en global kyrka. Jag lovar att:

1.

Verka för att min församling bär sitt ansvar för världens fattiga och är en del av den världsvida kyrkan.

2.

Försvara behovet av pengar till kyrkans internationella arbete när man i min församling besluter om budgetmedel och kollekter.

3.

Verka för att min församling förbinder sig att hjälpa och stöda i katastrofsituationer.

Jag undertecknar

Nimetön(Required)

Kampanjen En global kyrka genomförs av Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Alla tre är den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsorganisationer och de har förbundit sig till dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd.

Du som är kandidat, berätta till andra vad du lovat. Använd en global kyrka -material och bilder. Nämn alltid adressen globaalikirkko.fi i dina postningar.

Man kan främja kampanjen även om man inte är kandidat i valet.