1.Rekisterin pitäjä

Suomen Lähetysseura
Tähtitorninkatu 18
PL 154, 00141 Helsinki
Puh. 09 129 71
Lähetysseuran ly-tunnus: 0116962-5

Osoite 16.4.2018 alkaen:
Maistraatinportti 2a, Helsinki
PL 56, 00241 Helsinki
Muut tiedot pysyvät ennallaan

sekä

Suomen Pipliaseura
Maistraatinportti 2 A
PL 54
00241 Helsinki
Puh. 010 838 6500
Pipliaseuran Y-tunnus 0203598-7

2. Rekisterin nimi

Globaalia kirkkoa rakentamassa -sitoumusrekisteri.

3. Rekisterin yhdyshenkilö

Tietosuojavastaava Emma Mäkelä
Tähtitorninkatu 18
PL 154, 00141 Helsinki
Puh. 040 6210 569
etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi

Osoite 16.4.2018 alkaen:
Maistraatinportti 2a, Helsinki
PL 56, 00241 Helsinki
Muut tiedot pysyvät ennallaan

4. Rekisterin keräämisen ja käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (artikla 6 alakohta f).
Rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

4.1 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu artikla 6 1 kohdan f alakohtaan

Rekisterinpitäjä haluaa 2018 seurakuntavaalien yhteydessä tuoda esiin arvoja, jotka on kuvattu verkkosivuilla https://globaalikirkko.fi/. Tässä tarkoituksessa rekisterinpitäjä kerää vaaleissa ehdolla olevilta sitoumuksia edistää verkkosivulla kuvattuja arvoja. Sitoumuksen toteuttamiseksi ja todentamiseksi rekisterinpitäjä tarvitsee sitoumuksen tekijän tietoja kohdissa 7. ja 8. kuvatussa määrin. Sitoumuksen tekijä saa puolestaan oikeuden viestiä ja mainostaa sitoumuksen tekoa valitsemallaan tavalla.

5. Aikooko rekisterinpitäjä käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin? Jos kyllä, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

Ei aio.

6. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Sitoumuksen voi tehdä vain antamalla kohdassa seitsemän kuvatut tiedot. Tietojen antamatta jättämisestä seuraa, ettei sitoumusta voi tehdä. Sitoumuksen teko on vapaaehtoista.

7. Kuvaus tiedoista, rekisteröidyistä ja henkilötietoryhmistä

Lista sisältää sivulla https://globaalikirkko.fi/ sitoumuksen allekirjoittaneiden henkilöiden tietoja. Tiedot on kerätty henkilöiltä itseltään verkkolomakkeen avulla.

Kerätyt tietoryhmät:
Nimi
Sähköposti
Seurakuntavaaliehdokkaan puolue/taustayhdistys
Seurakunta, jossa jäsen

8. Henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Tiedot säilytetään siihen saakka, että seurakuntavaalien tulos on lainvoimainen. Tämän jälkeen rekisterin tiedot poistetaan.

9. Selvitys henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä (Säännönmukaiset tietolähteet)

Ainoa tietolähde ovat rekisteröityjen verkkosivulla täyttämät allekirjoituslomakkeet. Suomen Lähetysseuran ylläpitämän rekisterin käyttöoikeus on myös Suomen Pipliaseuralla rekisteriselosteen tarkoittamassa käyttötarkoituksessa, ks. kohta 4.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei ole.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei ole.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Mahdolliset manuaaliset kopiot rekisterin henkilötietoja sisältävistä osista tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteriin syötettyjä tietoja sisältävän tietojärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

13. Automaattisen päätöksenteon, muun muassa artikla 22 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Ei ole.

14. Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan, jotka ovat:
1) Oikeus saada pääsy kaikkeen rekisterissä olevaan itseään koskevaan tietoon (tarkastusoikeus).
2) Oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.
3) Oikeus vaatia tietojen poistamista.
4) Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä.

Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhdyshenkilöön (ks. kohta 3.). Rekisterinpitäjän on vastattava rekisteröityjen omia tietojaan koskeviin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä.

15. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoa http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.